Informatieboekje / schoolagenda schooljaar 2016-2017

Het informatieboekje dient tevens als schoolagenda. Het informatieboekje verschijnt aan het begin van ieder schooljaar en wordt dan uitgedeeld aan de ouders en/of verzorgers. Op deze pagina vindt u de digitale versie van het boekje. Dit betreft een beknopte versie met alleen de teksten.

 

INHOUDSOPGAVE

 

Inleiding

Met trots presenteren we u de schoolgids/agenda van De Vlaamse Reus. In deze gids vindt u de informatie die u nodig heeft om u voor te bereiden op het schooljaar 2016-2017. De agenda is tot stand gekomen met de hulp van ouders die we hiervoor dan ook hartelijk bedanken.

 

We hebben getracht zo zorgvuldig mogelijk alle afspraken en planningen op te nemen in deze agenda. Mocht u desondanks nog zaken missen dan kunt u daar natuurlijk altijd naar informeren. Mocht er van onze zijde aanvullingen zijn dan melden we die via de Vlaamse Post.

 

Dit jaar vieren we het vijfentwintig jarig bestaan van De Vlaamse Reus. Hoewel de meesten van u daar niet bij waren vieren we toch samen het feest. De commissie die hier mee bezig is laat snel iets van zich horen.

De directie.

 

1. Een openbare school

De Vlaamse Reus is een openbare school en wordt bestuurd door:
Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden
Thomas van Aquinostraat 2
1064 NE Amsterdam

Directeur: Mw. J. Middelbeek
Tel: 020 - 346 06 90
Mail: info@stwt.nl
Website: www.stwt.nl

 

Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst en levensbeschouwing. Er is ruim aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in onze samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Op De Vlaamse Reus laten we anderen in hun waarde en behandelen we elkaar zoals we zelf behandeld willen worden.

 

Wilt u meer informatie over openbaar onderwijs dan kunt u zich wenden tot:
Vereniging voor Openbaar Onderwijs
Louis Armstrongweg 88
Postbus 60182
1320 AE Almere
Tel: 036 - 533 15 00
E-mail: voo@voo.nl
Website: www.voo.nl

inhoudsopgave

2. Aanmelden voor de Vlaamse Reus

Wilt u uw zoon of dochter inschrijven voor de Vlaamse Reus? U krijgt op tweeënhalf jarige leeftijd van uw kind een schrijven over de procedure tot inschrijving met daarbij informatie omtrent de gehele procedure zoals die sinds schooljaar 2014-2015 wordt gebruikt.

 

Voorwaardelijk aan inschrijving is een bezoek aan een van de informatie-ochtenden. De data hiervan vindt u HIER.

 

Is er sprake van een tussentijdse overstap vanwege bijvoorbeeld verhuizing, neemt u dan contact op met de administratie van de Vlaamse Reus, die zal u verder helpen.

inhoudsopgave

3. Visie, leren in een betekenisvolle leeromgeving.

Op openbare basisschool de Vlaamse Reus wordt Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO) gegeven. Het onderwijs wordt aangeboden in thema’s. Door deze thema’s wordt de nieuwsgierigheid gewekt van kinderen. Kinderen hebben vragen rond dat thema en gaan die ieder op het eigen niveau onderzoeken en beantwoorden. Doordat zij eerst een vraag hebben, is het antwoord voor hen ook van veel grotere waarde. Hierdoor onthouden kinderen dingen beter en kunnen ze het ook beter toepassen in andere situaties.

 

Voor een leerproces waar leerlingen actief bij betrokken zijn, is het belangrijk om in een rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgeving te zijn. Zo worden leerlingen maximaal uitgedaagd. De leerkracht biedt een uitnodigende leeromgeving, waarin hij dingen uitlegt maar de kinderen ook stimuleert tot het zelf doen van onderzoek en samenwerking, uitstapjes organiseert met de klas die bij het thema horen en verschillende materialen ter beschikking stelt.

Deze leeromgeving wordt op de Vlaamse Reus geboden. Als ouders thuis of vanuit huis dingen met hun kinderen ondernemen die aansluiten bij het thema, zal het leereffect voor de kinderen nog groter zijn. Ouders hebben 70% van het succes van hun kind in eigen hand.

 

Het is voor de kinderen heel leuk en erg leerzaam als u als ouder belangstelling toont in het thema waarmee op school wordt gewerkt op dat moment. Hierbij kunt u als ouder dan ook zelf nog een leuke activiteit bedenken, bijvoorbeeld naar de bibliotheek om een bijpassend boek of dvd te lenen. Of het samen maken van jam, als Pluk van de Petteflet het thema is en er hasselbramen jam in het boek wordt gemaakt. Als ouders en kinderen samen dingen doen is het leerzaam en ook nog heel gezellig.

 

Activiteiten die u met uw kind doet, hoeven niet altijd geld te kosten. Omdat wij ons realiseren dat het niet voor iedereen even makkelijk is om passende activiteiten te bedenken, zullen wij per thema een aantal suggesties doen, zodat u aan de hand daarvan ook thuis kunt aansluiten bij het thema op school.

inhoudsopgave

4. Het team

Groep ma di wo do vr
1/2 A Roelina Roelina Roelina Roelina/Fleur Fleur
1/2 B Erni Erni Erni Suzanne W Suzanne W
1/2 C Marloes Marloes Mirjam Mirjam Mirjam
1/2 D Suzanne W Suzanne W Linda Linda Linda
2.5 A Sharyl Sharyl      
2.5 B     Esther Esther Esther
3 A Anita Anita Anita Suzanne V Suzanne V
3 B Rozemarijn Rozemarijn Agnes Agnes Agnes
4 Mehtap Mehtap Mehtap Mehtap Mehtap
5 Tineke Tineke Corry Tineke Tineke
5/6 Timon Timon Timon Corry Corry
6 Monique Corry Monique Monique Monique
7 A Berna Berna Berna Berna Berna
7 B Cielke Cielke Cielke Cielke Cielke
8 Erik Erik Erik Erik Marjolein

 

Teamleden met specifieke taken

Vakleerkracht bewegings-onderwijs Nicolien Berkenbos
Leerling begeleiding Martine Ponstein
Intern begeleiders (IB’ers) Erwin Bolt: onderbouw
Marjolein Oldersom: bovenbouw
Onderwijsassistente Noor van Vliet
Administratie + Overblijf coördinatie Marja Kolsteeg
Overblijfcoördinatie/administratie Yvonne van Leeuwen
Conciërge / ICT Tom Weijers
Brede schoolactiviteiten Kathy Harris
Directeur Martin Langeslag

inhoudsopgave

5. Bij ziekte van leerkrachten

Bij ziekte van leerkrachten volgt de school de volgende procedure:

 1. Allereerst gaat de school op zoek naar een leerkracht die de zieke leerkracht kan vervangen.
 2. Als er geen vervangende leerkracht is, wordt bij kortdurende afwezigheid de onderwijsassistent, Intern Begeleider of directeur ingeschakeld.
 3. Wanneer bovenstaande opties niet mogelijk zijn zullen we u vragen uw kind mee naar huis te nemen of thuis te houden. We doen dat bij voorkeur telefonisch ‘s ochtends vroeg of op de voorafgaande avond. U kunt aan het einde van de dag bellen om te vragen hoe de situatie voor de volgende dag zal zijn. Wanneer het voor u onmogelijk is om uw kind op die dag thuis te houden of om vervangende opvang te regelen, dan kunt u uw kind naar school brengen of op school laten. Uw kind zal dan in een andere groep worden opgevangen.

 

Wij hopen natuurlijk dat er niemand zal uitvallen wegens ziekte dit schooljaar.

inhoudsopgave

6. Schooltijden

maandag
8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.15 uur
dinsdag
8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.15 uur
woensdag
8.30 - 12.15 uur geen school
donderdag
8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.15 uur
vrijdag
8.30 - 12.15 uur geen school

 

De school gaat ’s ochtends rond 8.22 uur open.
De kinderen moeten om 8.30 uur aanwezig zijn in de klas. Voor de ouders uit de groepen 1/2 is er een inloopmoment waarin zij de gelegenheid hebben tot uiterlijk 8.40 uur binnen te blijven. Vooral voor jongere kinderen is het belangrijk om tijd te nemen voor het afscheid. U kunt samen met uw kind een spelletje doen, een puzzel maken of een boekje lezen. Om 8.40 uur begint de les bij de kleutergroepen! Brengt u de leerkracht niet in verlegenheid en zorgt u ervoor dat u op tijd het lokaal verlaat. Wij vragen u nadrukkelijk deze tijden te respecteren. Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw kind op tijd in de klas is en ook op tijd wordt opgehaald. Te laat komen wordt geregistreerd en bij herhaling aan de leerplichtambtenaar doorgegeven.

 

Het is de bedoeling dat kinderen de schooltijd prettig beginnen. Natuurlijk kunt u voor korte belangrijke mededelingen ‘s ochtends altijd bij de leerkracht terecht. Voor gerichte vragen en speciale informatie over uw kind kunt u bij de leerkracht een afspraak maken voor na schooltijd.

 

Wanneer de school uit gaat komen er veel kinderen tegelijkertijd naar buiten. Daarom hebben we hierover een aantal afspraken gemaakt:

 • De kleutergroepen en groep 3 hebben een vaste plek op het schoolplein waar zij door de leerkracht naartoe worden gebracht. Van daaruit geeft de leerkracht aan wie er naar huis mag gaan. De ouders/ verzorgers/ naschoolse opvang halen hun kind bij die plek op.
 • De ouders van de groepen 4 t/m 8 spreken met hun kind een plek af.
 • De kinderen van groep 5 t/m 8 komen in principe zelfstandig naar buiten.

 

Om alles overzichtelijk en veilig voor de kinderen te laten verlopen, vragen wij u de kinderen ruimte te geven om naar de afgesproken plek te lopen. Let u er alstublieft op dat u niet in de weg staat. Natuurlijk kunt u een keer te laat zijn bij het afhalen van uw kind, maar als u er niet zeker van bent dat u uw kind op tijd kunt halen, regelt u dan dat een andere ouder uw kind meeneemt.

 

Blijft u kind niet over en brengt u het om 13.00 uur naar school dan is de ingang aan de Hechtelstraat (bij de directiekamer) de aangewezen plek om naar binnen te gaan.

inhoudsopgave

7. Contact met de school

’s Morgens is De Vlaamse Reus van 8.15 tot 8.30 uur te bereiken voor ziekmeldingen e.d. Na schooltijd zijn we tot 16.00 uur eveneens te bereiken voor vragen en opmerkingen.
Telefoon: 020 346 84 00

 

Het e-mailadres van de school is: info@devlaamsereus.nl
Ook kunt u informatie vinden op onze website: www.devlaamsereus.nl

inhoudsopgave

8. Communicatie

De Vlaamse Post is het informatiebulletin van De Vlaamse Reus en informeert u over nieuws, belangrijke data en activiteiten die met school te maken hebben. Het verschijnt gemiddeld eens in de veertien dagen en wordt dan meegegeven aan het oudste kind van elk gezin. De Vlaamse Post verschijnt ook digitaal. Wanneer u de Vlaamse Post digitaal wilt ontvangen kunt u uzelf hiervoor opgeven via de website.

 

De directie en het team, de medezeggenschapsraad en de ouderraad plaatsen hun mededelingen, informatie en oproepen in De Vlaamse Post. Als u een exemplaar mist, kunt u die opvragen bij de leerkracht, de administratie of de website raadplegen.

 

Via de klassenouder, ParnasSys of de leerkracht ontvangt u regelmatig e-mails omtrent de gang van zaken op school. In enkele groepen zal ook geëxperimenteerd worden met Klasbord, als dat de klas van uw kind betreft (u krijgt dan een mailtje) moet u wel lid worden van deze groep.

inhoudsopgave

9. De rol van de Intern Begeleider

Op school werken twee Intern Begeleiders (IB’ers)): Erwin Bolt (onderbouw) en Marjolein Oldersom (bovenbouw).
Hun takenpakket bestaat onder andere uit de volgende werkzaamheden;

 • Leerkrachten ondersteunen bij het vormgeven aan het onderwijs in de klassen
 • Leerkrachten organisatorisch ondersteunen met leerlingen die speciale aandacht nodig hebben
 • De voortgang van groepen en individuele leerlingen bespreken in groepsbesprekingen met leerkrachten
 • Gesprekken volgen en voeren met ouders, leerkrachten en externe betrokkenen, tijdens trajecten betreffende leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben
 • Gesprekken voeren met het interne ondersteuningsteam van de school
 • Observatie en onderzoek naar het leervermogen van kinderen
 • Contacten onderhouden met het speciale (basis)onderwijs
 • Contacten onderhouden met externe instanties zoals GGD, jeugdzorg, ABC onderwijsadviseurs, etc.
 • Nieuwe leerlingen indelen in de (kleuter)groepen

inhoudsopgave

10. Extra begeleiding op school

Er is op de Vlaamse Reus extra begeleiding mogelijk voor:

 • kinderen met een arrangement: extra ondersteuning van de leerkracht en/of het kind.
 • kinderen die een extra uitdaging nodig hebben (plusgroepen).

En eventueel voor:

 • kinderen die een dyslexie-verklaring hebben of die worden onderzocht op dyslexie.
 • kinderen die een dyscalculie verklaring hebben of die onderzocht worden op dyscalculie.

 

De leerlingbegeleider, Martine Ponstein, doet incidenteel individueel onderzoek naar het ontwikkelingsniveau van leerlingen (Pedagogisch Didactisch Onderzoek). Vervolgens stelt zij eventueel een handelingsplan op voor bepaalde kinderen (zoals zij- instromers, kinderen met een arrangement of kinderen die extra uitdaging nodig hebben) in de groep. Indien nodig verzamelt en ontwikkelt ze materialen waarmee de leerling in de groep op een ander niveau aan het werk kan gaan.

 

De zorg voor het jonge kind

De ontwikkeling van jonge kinderen wordt gevolgd door observaties, toetsen, tussendoelen en het bijhouden van de ontwikkeling in de klassenmap. Deze gegevens worden gebruikt voor de overgang van groep 2 naar groep 3. Kinderen in groep 2, die in dat kalenderjaar t/m december nog 6 jaar worden, kunnen overgaan naar groep 3. Uit observatie- en/of toetsgegevens kan blijken dat het voor de ontwikkeling van het kind beter is om de kleuterperiode met een jaar te verlengen. In principe volgen we de natuurlijke ontwikkeling van het kind. Als er stagnatie optreedt in deze ontwikkeling kunnen we extra hulp bieden. Dit kan in de vorm van het aanbieden van specifieke ontwikkelingsmaterialen, het geven van extra aandacht door de groepsleerkracht, intern begeleider, leerlingbegeleider of logopedist binnen of buiten de klassensituatie of in overleg met de ouders ook in de thuissituatie (bijv. bij een taalachterstand het project “De Voorleesexpres”). Door steeds naar de ontwikkeling van kinderen te kijken, daar waar nodig ons onderwijs bij te stellen en onze deskundigheid te vergroten, trachten we de kwaliteit van het onderwijs aan het jonge kind te waarborgen.

inhoudsopgave

11. Plusgroepen / meerbegaafdheid

Kinderen verschillen in mogelijkheden en ontwikkelen zich in verschillende tempi. Elke groep kent kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op één of meerdere terreinen. Het OGO (Ontwikkelingsgericht Onderwijs) houdt hier rekening mee. OGO is er altijd op uit om de mogelijkheden van kinderen systematisch uit te breiden.

 

Plusgroepen

Voor meerbegaafde kinderen is het soms nodig om ondersteuning op maat te bieden. De Vlaamse Reus werkt hiervoor nu een aantal jaren met de zogenaamde ‘plusgroepen’.

 

Deze plusgroepen worden gegeven door Noor van Vliet, komen wekelijks bij elkaar en zijn gericht op het verrijken en verbreden van het lesaanbod. In de plusgroepen wordt aandacht gegeven aan de leergierigheid en zelfstandigheid van deze kinderen en hun behoefte om onderwerpen verder uit te diepen. De kinderen werken onder begeleiding aan het formuleren van (open) vraagstellingen rondom een onderwerp en bedenken diverse passende oplossingsstrategieën. Ook het reflecteren op het leerproces zelf, is onderdeel van de begeleiding in de plusgroepen.

 

Day A Week school

Kinderen met een sterk ontwikkeld creatief denkvermogen kunnen, in overleg met de ouders, vanaf groep 5 deelnemen aan de Day A Week school. Er is echter maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Eén dag in de week gaat dit groepje leerlingen naar een andere school van ons bestuur en krijgt daar nog meer uitdagend onderwijs. Voor bestuur én de school zijn daar wel extra kosten aan verbonden.

inhoudsopgave

12. Informatieochtenden

Informatieochtenden zijn bedoeld voor ouders die onze school nog niet kennen en op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind. Tijdens deze informatieochtend worden zij geïnformeerd over Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) zoals dat op de Vlaamse Reus wordt gegeven, waaronder de onderwijsvisie en -aanpak. Er wordt een rondleiding in de school gegeven waarbij de ouders de praktijk kunnen zien en de sfeer kunnen proeven. Bij de informatieochtenden is ook altijd een ouder aanwezig die al één of meerdere kinderen op de Vlaamse Reus heeft. Hierbij worden de belangstellende ouders in de gelegenheid gesteld hen vragen te stellen.

 

Informatieochtenden duren van 9.00 tot 11.00 uur. De ervaring leert dat de informatieochtend voor kinderen erg lang duurt. Om te zorgen dat wij zo goed mogelijk met belangstellende ouders in gesprek kunnen gaan, verzoeken wij hen dan ook geen kinderen mee te nemen naar de informatiebijeenkomst. De data van de komende informatieochtenden staan gepland op de volgende woensdagen:

 • woensdag 21 september 2016
 • woensdag 9 november 2016
 • woensdag 11 januari 2017
 • woensdag 15 maart 2017
 • woensdag 19 april 2017
 • woensdag 21 juni 2017

inhoudsopgave

13. Medezeggenschapsraad

In een organisatie als de Vlaamse Reus worden veel keuzes en afwegingen gemaakt met betrekking tot het onderwijs en de inzet van de middelen.

 

Om invloed uit te kunnen oefenen op deze keuzes bestaat de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit zowel ouders en leerkrachten. De (gehele) MR vergadert 6x per jaar (ongeveer een keer per twee maanden) over het beleid op school. De oudergeleding houdt doorgaans 2 weken voorafgaand aan de reguliere vergadering een voor-vergadering.

 

We bespreken ondermeer het beleid op het gebied van:

 • de onderwijskwaliteit;
 • de (onderwijskundige) visie;
 • de financiën;
 • de algemene ontwikkeling van de school.

 

De MR bestaat uit tenminste 4 stemgerechtigde ouders en 4 leerkrachten.
De directie heeft een adviserende rol in de raad.

 

Leden van de medezeggenschapsraad:

Oudergeleding Leerkrachtgeleding
Gert Gilissen (voorzitter) Suzanne Wolthuis
Arthur Tebbe (secretaris) Mehtap Yazir
Patty van der Putte Roelina Hania
Patricia Greeber-Gerritsen Erik Kulderij
   

 

Indien nodig zullen er formele MR-verkiezingen plaatsvinden aan het begin van het schooljaar. Een oproep hiervoor kunt u ter zijner tijd terugvinden in de Vlaamse Post. De vergaderingen zijn openbaar, dus alle ouders zijn van harte welkom om mee te praten en te denken.

 

Zowel de aankondiging van een MR-vergadering, als een kort verslag van de laatste vergadering, zullen worden gepubliceerd in de Vlaamse Post. De volledige notulen worden, nadat ze formeel zijn vastgesteld, gepubliceerd op de website van de Vlaamse Reus.

» Bekijk de MR-notulen

 

Wilt u als ouder meebeslissen en meedenken over het onderwijs dat uw kind krijgt op de Vlaamse Reus? Iets op de agenda zetten van de MR of meer informatie over een bepaald onderwerp?
Mail dan naar: mr@devlaamsereus.nl

 

Vergaderdata MR:

 • Donderdag 29 september 2016
 • Donderdag 17 november 2016
 • Donderdag 26 januari 2017
 • Donderdag 16 maart 2017
 • Donderdag 18 mei 2017
 • Donderdag 22 juni 2017

 

Van 19.30 uur - 21.30 uur.
U bent van harte welkom!

inhoudsopgave

14. De ouderraad

De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van de Vlaamse Reus. We houden ons onder andere bezig met het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan sportdag, avondvierdaagse, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje, het eindfeest en nog veel meer. Voorafgaand aan activiteiten wordt er hulp gevraagd aan ouders via een digitale oproep van de klassenouder. Dit kan incidenteel en structureel van aard zijn.

 

Wat doen we?

De ouderraad is een belangrijk orgaan op school en heeft de volgende doelen:

 • Het praktisch en/of financieel ondersteunen van schoolbrede activiteiten die in het verlengde liggen van het ontwikkelingsgericht onderwijs binnen onze school.
 • Het beheren van de ouderbijdrage waarmee bovenstaande activiteiten worden bekostigd.

 

De ouderraad vormt formeel het bestuur van de in 2001 opgerichte Oudervereniging Openbare Basisschool "De Vlaamse Reus", bekend onder Kamer van Koophandel registratienummer 34157509. Er is voor een verenigingsvorm gekozen zodat de leden van de ouderraad niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor het financiële beheer van de ouderbijdrage.

Samenstelling van de ouderraad:

Oudergeleding Leerkrachtgeleding
Manon Hietbrink (voorzitter) Nicolien Berkenbos
Guido Luybé (penningmeester) Agnes van Veen
vacant (secretaris)  
Willemijn Bernard  
Inge van den Reek  
Claire van Pinxteren  
Valerie Bos  

 

De ouderraad is continu op zoek naar nieuwe enthousiaste ouders die lid willen worden van de ouderraad, omdat jaarlijks leden de ouderraad verlaten (omdat het jongste kind van school gaat bijvoorbeeld). Enthousiaste ouders worden van harte uitgenodigd om een vergadering van de ouderraad bij te wonen en zich mogelijk aan te sluiten.

 

Vergaderdata

De ouderraad vergadert ongeveer eens per zes weken op dinsdagavond (start 19.30 uur in de teamroom op De Vlaamse Reus).

Voor het schooljaar 2016 - 2017 zijn de volgende data afgesproken:

 • Dinsdag 6 september 2016
 • Dinsdag 25 oktober 2016
 • Dinsdag 29 november 2016
 • Dinsdag 17 januari 2017
 • Dinsdag 7 maart 2017
 • Dinsdag 16 mei 2017
 • Dinsdag 4 juli 2017

Deze vergaderingen zijn openbaar. Ouders zijn van harte uitgenodigd.

 

Activiteitenplanning

Voor 2016-2017 zijn verschillende activiteiten gepland. Aanvullende activiteiten kunnen nog na overleg met de directie worden opgestart. Houdt u vast rekening met deze activiteiten in uw agenda!

Activiteit Wanneer Ondersteuning o.a.
Schoolfotograaf 8 en 9 september 2016 Opstellen planning, regelen bestelling en betaling, kinderen begeleiden tijdens het maken van de foto’s
Algemene ouderavond Dinsdag 13 september 2016. Alle ouders zijn welkom en worden verwacht!! Organisatie door het team i.s.m. de MR en OR vaststellen thema (in samenspraak met de directie), communicatie, invulling programma (workshops/gastsprekers e.d.) praktische organisatie (koffie, thee, zaalinrichting, opruimen).
Sinterklaasfeest

11 november 2016 Sint versiermiddag

Inkopen (schoen)cadeautjes, inpakken, versieren van de school, boodschappen doen, schminken en begeleiden Sint en Pieten. Opruimen van Sint spullen
Kerstfeest

Kerst versierdag woensdag 7 december 2016.

De dag na het kerstdiner: Kerst opruimdag

Inkopen kerst knutsel activiteit, inkopen kerstdiner, school versieren en opruimen, coördineren kerstspullen uit opslag en verdelen over de school. Opruimen van kerstspullen
Avondvierdaagse
2017
 • 26 Juni
 • 27 juni
 • 28 juni
 • 29 juni
Regelen aanmeldingen, inschrijvingen, inkopen presentje, routes en medailles regelen, ophalen wandelkaarten, bestellen en uitreiken ijsjes en bloemen.
Lentelunch of andere klas- overstijgende activiteit Maart- april 2017 (wordt later bekend gemaakt) Afstemmen met team, inkopen, praktische ondersteuning etc.
Luizencontrole In de 1e week na elke vakantie  
Afscheid groep 8 Dinsdag 18 Juli 2017 Inkopen afscheidcadeau, boodschappen voor feest, begeleiden feestavond, wallof- fame knutsel activiteit

 

Bij welke activiteit kunnen we op uw hulp rekenen?

 

Organisatie van de activiteiten

De organisatie van bovengenoemde activiteiten gaat in nauwe samenwerking met het team van leerkrachten en is uitsluitend mogelijk met de hulp van een groep enthousiaste ouders (naast de vaste leden uit de ouderraad).

 

In het begin van het schooljaar wordt er op alle ouders een dringend beroep gedaan zich op te geven om te assisteren bij één of meerdere activiteiten. Bij het opstarten van de activiteiten zullen deze hulpouders dan door de klassenouder en ouderraad benaderd worden. Kijkt u dus alvast in de bovenstaande planning bij welke activiteiten ú kunt gaan helpen en geeft u zich alvast op bij de ouderraad (or@devlaamsereus.nl) of via uw klassenouder. Zonder hulp van ouders kunnen de activiteiten niet doorgaan.

 

Financieel beheer

De ouderraad int en beheert de jaarlijkse ouderbijdrage. De ouderraad stelt de begroting op aan het begin van het schooljaar en legt deze ter goedkeuring voor aan de ouders op de Algemene Ouderavond. Na goedkeuring van de begroting wijst de ouderraad de budgetten voor de verschillende activiteiten definitief toe. De penningmeester ziet toe op de besteding van de gelden conform de goedgekeurde begroting en legt hierover verantwoording af tijdens de Algemene Ouderavond van het volgende schooljaar.

 

Dit betekent dat over de uitgaven van het schooljaar 2016-2017 in 2017 tijdens de Algemene Ouderavond, verantwoording wordt afgelegd. De penningmeester stelt hiertoe een financieel jaarverslag op met een overzicht van de bestedingen en reserveringen van de gelden van het afgelopen schooljaar. Het financiële jaarverslag verschijnt in de Vlaamse Post. Tijdens de Algemene Ouderavond kunnen hierover vragen worden gesteld. Controle van het financiële jaarverslag en de financiële administratie vindt jaarlijks plaats, voorafgaand aan de Algemene Ouderavond door een gekozen kascontrole-commissie.

 

Ouderbijdrage

Ouders betalen een ouderbijdrage aan de Ouderraad om de genoemde activiteiten te bekostigen. De hoogte van het bedrag wordt op de jaarlijkse Algemene Ouderavond voor het kómende schooljaar vastgesteld (op 13 september 2016 voor schooljaar 2016-2017).

 

Voor het schooljaar 2016-2017 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 30,- per kind. In het begin van het schooljaar worden alle ouders in een speciale brief gevraagd de ouderbijdrage te betalen.

 

U kunt uw bijdrage van € 30,- per kind (meer mag natuurlijk ook!) storten op ING rekeningnummer NL12INGB0006727142 ten name van Ouderraad van OBS De Vlaamse Reus onder vermelding van de naam van het kind(eren) en vermelding van de groep(en). Wilt u de ouderbijdrage contant betalen, dan kunt u gepast geld in een gesloten envelop met de naam van uw kind(eren) en vermelding van de groep(en) erop afgeven bij de administratie van de De Vlaamse Reus. Betaal de ouderbijdrage snel, zodat u het niet vergeet en wij geen herinnering hoeven te sturen.
Gaarne betalen vóór 1 oktober 2016.

 

Let op: de directie gaat ervan uit dat de school voor iedereen toegankelijk moet zijn. Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen, worden opgeroepen om meteen aan het begin van het schooljaar contact op te nemen met de directie.

 

Mochten financiën een nijpend probleem zijn dat kan in overleg met de directie een vervanging van de financiële bijdrage omgezet worden in een actieve bijdrage in de vorm van huishoudelijke of klusmatige ondersteuning.

 

Van de ouderbijdrage worden voorzieningen betaald die het geven van ontwikkelingsgericht onderwijs mogelijk maken, maar die niet door de vergoeding van de rijksoverheid gedekt worden. Daartoe behoren onder andere de jaarkaarten voor Artis, sportactiviteiten, klassengeld, excursiegeld per klas en informatieve boeken voor de bibliotheek. Ook zijn er specifieke uitgaven gekoppeld aan de diverse activiteiten en feestelijkheden zoals sinterklaasfeest, kerstviering, afscheidscadeaus voor de groepen 8 en de avondvierdaagse.

Wij hopen dat alle ouders zowel in praktische als in financiële zin hun bijdrage doen!

inhoudsopgave

15. Klassenouders

De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen. Het doel van de klassenouder is om de samenwerking en communicatie tussen de ouders en de groepsleerkracht te bevorderen. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn: sinterklaasfeest, kerstfeest, excursies of uitstapjes, de verjaardag van de groepsleerkracht enzovoorts. De klassenouder kan daarbij de groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen nemen, bijvoorbeeld door het versturen van een email naar de ouders van de kinderen uit de groep, het benaderen van ouders om te helpen, of het indelen van ouders die zich hebben aangeboden om te helpen. Daarnaast ondersteunt de klassenouder de ouderraad met de werving van hulpouders.

 

In overleg met de directie zorgt een coördinator van de klassenouders ervoor dat de klassenouders geïnformeerd worden over relevante schoolzaken. Ook zorgt deze coördinator ervoor dat het de werkwijze van de klassenouders regelmatig geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd wordt.

inhoudsopgave

16. Burgerschapskunde

Om kinderen bewust te maken van de democratische waarden zoals die gelden in ons land wordt dit principe in verschillende situaties aangeboden en ervaren:

 • In onze methode voor wereldoriëntatie (De Grote Reis) komen aspecten aan de orde als (vrijheid van) religie, het bestuur van ons land(democratie versus dictatuur en anarchie)
 • Tevens wordt in de bovenbouw het thema ‘revolutie’ aan de orde gesteld.
 • Overige thema’s in dit licht zijn: Je bent een consument, verkiezingen (steeds wanneer onze school een stembureau is wordt het principe van stemmen uitgelegd alsmede in de bovenbouw de staatsinrichting) en rechtspraak.
 • De gelijkheid van vrouw en man wordt steeds benadrukt.
 • Vanaf groep 5 leren de kinderen debatteren en discussiëren. Hieraan gekoppeld zijn de benodigde technieken en attitudes (vrijheid van meningsuiting en respect voor de ander)
 • Een belangrijk aspect is gelegen in gedragsafspraken (zie het betreffende hoofdstuk) en het aanleren van sociale vaardigheden en processen in de KANJERTRAINING, die door de gehele school wordt uitgevoerd.
 • Het pestprotocol behorende bij de kanjertraining wordt op school gehanteerd. Dit pestprotocol vindt u op de site terug.

inhoudsopgave

17. Verkeersouders

De verkeersouders is een groep enthousiaste ouders, inclusief een zeer betrokken oma met een schoolgaand kleinkind, van de Vlaamse Reus.

 

Ons doel is de veiligheid rondom de school te bevorderen, daar waar zich verkeersonveilige situaties kunnen voordoen. Denkt u daarbij aan de de gebruikelijke oversteekplaatsen, de kruisingen rondom de school, langs de groenstrook naast de school en de Bocholtstraat. Vanuit Veilig Verkeer Nederland (VVN) worden wij bijgestaan met raad en advies. daarnaast proberen wij bepaalde acties op het gebied van veiligheid te organiseren met VVN. Wij zijn als groep door VVN verzekerd. Dit geldt ook in het geval wij met schoolkinderen activiteiten organiseren buiten de school op het gebied van verkeersveiligheid. Wij hebben en onderhouden goed contact met de buurtregisseur van de politie, de schooldirecteur en de verkeersdeskundige van het stadsdeel.

 

Wat doen we?

We houden zoveel mogelijk op bepaalde dagen en tijdstippen, toezicht rondom de school op bepaalde plekken. Daarbij zijn wij herkenbaar aan de gele hesjes met het opschrift Verkeersouder. Wij delen kaarten uit aan ouders/anderen die hun auto op een onveilige plek of manier parkeren, waardoor een veiligheidsrisico kan ontstaan. Wij spreken ouders/anderen aan op hun verkeersgedrag. Daarbij al dan niet ondersteund door de buurtregisseur van de politie. De politie treedt vaak op op basis van onze meldingen, maar ook periodiek vanuit hun eigen verkeerstoezicht. Met als gevolg dat er al flinke geldboetes zijn uitgedeeld.

 

Aan het begin van elk schooljaar ondersteunen wij de campagne van VVN: 'Wij gaan weer naar school'. Daarbij wordt door ons o.a. informatie verspreid. Elk jaar ondersteunen wij de verkeersles 'dode hoek' voor de groepen 7/8. Daarbij krijgen de kinderen een dagdeel theorie over de gevaren en bijzonderheden van met name vrachtwagens en een dagdeel praktijkles rondom rondom en in de vrachtwagencabine. Deze les wordt altijd goed ontvangen en de kinderen vinden het leerzaam.

 

Wij maken geen deel uit van het schoolbestuur en zijn ook niet door het schoolbestuur aangesteld. Zoals hierboven vermeld, worden wij wel goed en enthousiast ondersteund door de schooldirectie.

 

Wij hopen dan ook dat, met deze vermelding en informatie (voor het eerst!) in de schoolagenda, meer ouders net als wij zich betrokken voelen bij een veilige omgeving rondom de school en ons komen ondersteunen. Met meer ouders kunnen wij o.a. op nog meer dagen toezicht houden rondom de school.

 

Wie zijn de verkeersouders:

 • David Leenhouts
 • Ingrid Leenhouts-Jansen
 • Joke Rijnen
 • Hayam Lotfy
 • Sonja van Mourik

inhoudsopgave

18. Leren en omgangsvormen op de Vlaamse Reus.

Kinderen leren op school, maar ook thuis. Om samen een goede leeromgeving te creëren hanteert de Vlaamse Reus een aantal uitgangspunten en omgangsvormen: De Vlaamse Reus werkt Ontwikkelingsgericht. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen leren. Interessante thema's, op school en thuis, dragen bij aan een blijvende nieuwsgierigheid. U, als ouders, levert hieraan de belangrijkste bijdrage door thuis:

 • heel veel met uw kind te praten, en naar hem/haar te luisteren, over wat hij/zij ziet, doet en zich afvraagt, zelfs over de gewone dingen (zoals tafeldekken, huishoudelijke klusjes en boodschappen) maar ook over ingewikkelder onderwerpen, of totaal onverwachte vragen.
 • uw kinderen mee te nemen naar buiten, naar de bibliotheek, naar musea en allerlei andere activiteiten die in en om Amsterdam worden aangeboden, vaak ook gratis.

 

Als u hier vragen over heeft, stap dan gewoon naar de leerkracht van uw kind. Ook is er in het “Huis van de Wijk” een opvoedkundig spreekuur waar u deskundig advies kunt krijgen. Om in een omgeving veilig en prettig te kunnen werken zijn afspraken nodig. Daarom hanteren wij onderstaande uitgangspunten.

 1. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders levensbeschouwing. Een ieder wordt in zijn/ haar waarde gelaten. We gaan respectvol en geïnteresseerd met elkaar om.
 2. Afspraken nakomen en op tijd komen horen daarbij. De lessen starten dan ook op tijd. Op tijd komen is een kernwaarde op De Vlaamse Reus.
 3. Ieders inbreng telt. Er wordt dan ook op een ieder een beroep gedaan om waar mogelijk een bijdrage te leveren.
 4. Leren en ontwikkelen doen we samen. Eventuele miscommunicatie tussen leerkrachten en ouders of tussen ouders onderling worden allereerst tussen betrokkenen besproken. Indien gewenst of nodig kan de directeur worden gevraagd om tot oplossingen te komen.
 5. De Vlaamse Reus staat voor open informatie voor iedereen. In de Vlaamse Post (ook digitaal beschikbaar via mail en site) worden ouders op de hoogte gesteld van alle relevante ontwikkelingen binnen de school. Van ouders/ verzorgers wordt verwacht dat zij deze informatie tot zich nemen. Eventuele vragen kunnen gesteld worden aan medewerkers of directie van school of via info@devlaamsereus.nl
 6. Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs is essentieel voor de leerprestaties. Van ouders wordt een actieve rol verwacht in de betrokkenheid bij school. Dat betekent onder meer:
  - aanwezigheid bij ouderavonden
  - interesse tonen in schoolwerk
  - verantwoordelijkheid nemen voor huiswerk
  - participatie in schoolactiviteiten
  - dat opvoeders in het bijzijn van de kinderen elkaar steunen
 7. We zorgen met elkaar voor een veilige en schone omgeving. (We laten geen vuil achter rondom school en auto’s parkeren alleen dáár waar toegestaan).

inhoudsopgave

19. Het schoolverslag

Het team van De Vlaamse Reus steekt heel veel tijd in het maken van schoolverslagen over de vorderingen van uw kind(-eren). In oktober is er een mondeling verslag aan alle ouders. Bij het eerste schriftelijke verslag (in februari) krijgt u een uitnodiging van de leerkracht om over de vorderingen van uw kind te komen praten. Het tweede schriftelijke verslag (in juni) wordt aan het kind meegegeven naar huis. Op verzoek van de ouders of de leerkracht kan dan nog een gesprek volgen.

 

Gedurende schooljaar 2016-2017 zal het administratieprogramma van school (ParnasSys) verder geopend worden voor ouders. U kunt dan ook informatie over uw kind inzien. Nu al kunt (en moet) u uw eigen gegevens in ParnasSys bijhouden. Vooral uw telefoonnummer en email-adres zijn van groot belang. Heeft u (nog) geen wachtwoord en zit uw kind al wel op school meldt u dit dan bij de administratie, u krijgt dan een nieuwe toegangscode.

inhoudsopgave

20. Ouderavonden

Er wordt jaarlijks een aantal avonden georganiseerd om ouders te informeren. Aan het begin van het schooljaar wordt u tijdens een kennismakingsavond geïnformeerd over het programma en de gang van zaken in de nieuwe groep van uw kind. U kunt dan nader kennismaken met de (nieuwe) leerkracht. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het lokaal van de groep. Van ieder kind wordt een vertegenwoordiging verwacht.

 

De algemene ouderavond vindt plaats op dinsdag 13 september 2016 en wordt georganiseerd in samenwerking met de ouderraad en medezeggenschapsraad. Deze ouderavond bestaat uit een kennismakingsdeel met de leerkracht van uw kind en een algemeen deel.

inhoudsopgave

21. Klachtencommissie / Klachtenregeling

De school hecht grote waarde aan een goede verstandhouding met de ouders. Meningsverschillen zijn echter nooit uit te sluiten. De Vlaamse Reus gaat van het standpunt uit dat daar altijd over gepraat kan worden. Meestal komen ouders en school er dan samen uit. Het kan echter voorkomen dat er een situatie ontstaat waarin de onenigheid niet wordt opgelost. Als u zich als ouder onheus bejegend voelt, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie.

 

Als u er met de groepsleerkracht en/of IB’er niet naar tevredenheid uitkomt, kunt u zich tot de directie wenden. Komt u ook daar niet tot overeenstemming, dan kunt u zich richten tot de op school aanwezige vertrouwenspersoon. Dit is Cielke Kramp, de leerkracht van groep 7. De volgende stap is contact op te nemen met het bestuurskantoor. Dat kan met mevr. I ten Hertog (bestuursadviseur van de stichting STWT).

 

Komt u er met haar niet uit dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de STWT. Dit is Pepita David. Zij kan u advies geven over de eventuele vervolgstappen. De vertrouwenspersoon lost in principe geen problemen voor u op, maar brengt contact tot stand en helpt u verder op weg. In het geval dat in de school geen mogelijkheden meer gezien worden, kan de vertrouwenspersoon u aanraden zich te richten tot de vertrouwenspersoon op bestuursniveau.

 

Contactgegevens vertrouwenspersoon:

Mw. drs. Pepita David
Email: p.david@planet.nl
Tel.: 06-34348288

 

De vertrouwenspersoon kan u bijstaan en adviseren en, wanneer u dat wenst, u doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpinstanties.

In het uiterste geval kan de vertrouwenspersoon u adviseren een klacht in te dienen bij de landelijke klachtencommissie.

 

Landelijke klachtencommissie onderwijsgeschillen:

E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Tel: 030 280 95 90

inhoudsopgave

22. Overblijven

Omdat we vinden dat kinderen ook tijdens de lunchpauze onder het toezicht van volwassenen moeten staan* kunnen de kinderen op school overblijven. De kosten hiervoor dient u vooraf te betalen. Een vaste groep ouders vangt de kinderen op, zoveel mogelijk in de eigen groep en in het eigen groepslokaal. Eerst wordt er gegeten en daarna gespeeld (bij goed weer buiten). De kinderen dienen zelf eten en drinken mee te nemen. Een overblijf contract kunt u ophalen bij de administratie van de overblijf of downloaden van de website.

* Voor kinderen die niet overblijven tussen de middag neemt de school geen verantwoordelijkheid.

 

Er zijn verschillende betaalmogelijkheden:

 1. Als uw kind op vaste dagen overblijft dan kunt u het beste een contract voor één, twee of drie dagen per week afsluiten. We hebben het schooljaar in vier periodes verdeeld, zodat u in periodes kunt betalen of meteen voor een heel jaar. Als u meerdere periodes in één keer betaalt krijgt u korting.
 2. Wanneer uw kind af en toe overblijft dan kunt u gebruik maken van de strippenkaart. Deze is te koop met een minimale afname van 5 strippen of veelvouden van 5. Is de strippenkaart bijna op, dan krijgt uw kind een briefje mee zodat u weet dat u weer een nieuwe strippenkaart moet kopen. Elk stripje kost dit schooljaar € 2,50; strippenkaarten kosten dus € 12,50 voor 5 strippen, € 25,- voor 10 strippen, et cetera.
 3. Eenmalig overblijven kan ook. De kosten zijn dan € 4,-.

 

Indeling periodes schooljaar 2016 - 2017

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Week 36 t/m 46 Week 47  t/m 05 Week 06 t/m 16 Week 18 t/m 29
Betaling vóór
29 Augustus 2016
Betaling vóór
14 november 2016
Betaling vóór
6 februari 2017
Betaling vóór
1 mei 2017

 

Periode(s) 1 dag per week 2 dagen per week 3 dagen per week
Eén periode € 17,50 € 35,- € 52,50
Twee periodes
(incl. +/~3,34% korting)
€ 33,85 € 67,65 € 101,50
Drie periodes
(incl.+/~6,67% korting)
€ 49,- € 98,- € 147,-
Het hele schooljaar
(4 periodes incl. 10% korting)
€ 63,- € 126,- € 189,-

 

Wij stellen het op prijs als u de betaling stort op ING rekeningnummer NL57 INGB 0004 4670 08 t.n.v. OVB De Vlaamse Reus onder vermelding van de naam van het kind en de groep.

 

Wij kunnen uw (gepaste) betaling in ontvangst nemen tussen 8.30 en 9.30 uur op maandag 29 augustus (kantoortje naast de lerarenkamer).

Vanaf 5 september wordt er € 5,- administratie kosten in rekening gebracht.

Alle kinderen zonder overblijfcontract of strippenkaart gaan naar buiten en worden geacht thuis hun boterham te eten.

 

De overblijfcommissie bestaat uit een paar ouders die samen met de directie de overblijf overziet. Als u in deze commissie wilt zitten of als overblijfouder wilt werken, neem dan contact op met de overblijfadministratie.

inhoudsopgave

23. Buitenschoolse opvang

Voor informatie over buitenschoolse opvangmogelijkheden in Nieuw Sloten kunt u contact opnemen met:

 

Maikids

tel: 020 6152882
Laan van Vlaanderen 143
www.maikids.nl

 

Impuls

tel: 020 5158800 (hoofdkantoor)
e-mail: kinderopvang@impuls.nl
www.impuls.nl

 

Kinderdagverblijf Doetsie

Laan van Vlaanderen 472
www.kdvdoetsie.nl
E-mail: info@kdvdoetsie.nl
Tel: 020-3415299

 

Vestigingen van Impuls in Nieuw Sloten:

 

BSO Het Groeipark
Westmallepad 11b
1066 PP
tel: 020 617 76 56
website
e-mail: bso.groeipark@impuls.nl

 

BSO De Groeiplaneet
Oostakkerstraat 56
1066 HP
tel: 020 615 17 15
website
e-mail: bso.groeiplaneet@impuls.nl

 

BSO De Groeivilla
Willebroekstraat 46
1066 WE
tel: 020 408 34 41
website
e-mail: bso.groeivilla@impuls.nl

 

In alle gevallen worden de kinderen onder begeleiding voor schooltijd naar de school gebracht en na schooltijd opgehaald. Het is de verantwoording van ouders om data van schoolreisjes, studiedagen etc. te melden bij de naschoolse opvang. Het is de taak van de school om kinderen bij afwijkende schooltijden (bv terugkomen van een schoolreis) naar de opvang te brengen.

inhoudsopgave

24. Verjaardagen

Een verjaardag is voor ieder kind een belangrijke en spannende gebeurtenis. Daarom schenken wij aan de jarige extra veel aandacht. Het jarige kind mag in de eigen klas aan de kinderen een, bij voorkeur gezonde, traktatie uitdelen. Zij mogen in hun bouw ook andere groepen langs om de leerkracht een kleine, gezonde traktatie te geven.

 

Overlegt u een week van te voren even met de leerkracht wát en wanneer u uw kind laat trakteren, dan kan de leerkracht wellicht nog een tip geven. Wanneer er zoetigheid wordt getrakteerd is het aan de leerkracht te bepalen of dit wordt genuttigd in de klas of mee wordt gegeven naar huis. Het is dan aan u of uw kind een dergelijke hoeveelheid zoetigheid op eet of niet. Om teleurstelling te voorkomen is het handig om te overleggen.

 

Enkele websites die voorbeelden geven van gezonde traktaties zijn:

In de gang liggen ook mappen met suggesties voor gezonde leuke traktaties.

inhoudsopgave

25. 10-uurtje

Om ongeveer 10.00 uur hebben de kinderen een korte pauze in de klas. Zij mogen dan iets kleins eten en iets drinken. Wij willen graag dat de kinderen gezonde dingen nuttigen. Zoetigheden, vette happen en zoete dikke drankjes, zoals Fristi en Chocomel, mogen op school niet geconsumeerd worden. De gezondheid van uw kind is van groot belang. Om een duidelijke lijn te trekken, staan we een boterham (liefst met gezond beleg) en/of fruit toe. Als drinken raden we water, (karne-) melk of dun vruchtensap aan. Op woensdag drinken we allemaal water.

inhoudsopgave

26. Schoolreizen

 • De kinderen van de groepen 1 t/m 5 gaan elk jaar één dag op schoolreis. De bedoeling van de schoolreis is om het educatieve met het recreatieve te combineren.
 • De kinderen van de groepen 6 en 7 gaan jaarlijks op een meerdaags schoolreisje. Kinderen nemen de meest noodzakelijke bagage mee en beleven drie dagen van plezier, ontspanning maar ook van leermomenten: Hoe vind je de weg in een bos? Kan ik goed samenwerken? Een aantal kinderen werkt mee aan het bereiden van de maaltijd etc.
 • De kinderen van groep 8 hebben een zgn. ‘doedagen week’. Hierin ondernemen ze allerlei verschillende sportieve en culturele activiteiten.

 

Daar de schoolreizen en uitstapjes een belangrijk deel uitmaken van het OGO onderwijs is deelname verplicht.

 

Voor deze dag(en) vragen wij een financiële bijdrage van de ouders. U krijgt hierover bericht van de leerkrachten. Het geld maakt u over op ING rekeningnummer NL79INGB0682864242 ten name van STWT (Stichting Westelijke Tuinsteden) inzake Vlaamse Reus-activiteiten. Vermeld daarbij de naam en de groep van uw kind.

 

Om te voorkomen dat kinderen wegens financiële problemen niet meekunnen, is er een spaarmogelijkheid. Voorziet u financiële knelpunten, neem dan vóór 1 november contact op met de leerkracht van uw kind of met de directie van de school. Daarna gaan we er vanuit dat u gewoon betaalt en uw kind ook meegaat. Vindt u het zelf moeilijk uw kind buitenshuis te laten slapen, dan praten we daar graag met u over.

 

Over de keuze van begeleiders zijn in het team afspraken gemaakt. Ouders kunnen altijd aangeven of zij op de dag(-en) van het schoolreisje beschikbaar zijn. De leerkracht kijkt of en hoeveel begeleiding nodig is. Daarna kijkt de leerkracht welke ouders mee kunnen. Het belangrijkste criterium is dat de leerkracht er alle vertrouwen in heeft dat uw kind meegaat met een ouder die een groep kinderen kan begeleiden. Eerst benadert de leerkracht ouders die regelmatig helpen in de klas of in de ouderraad zitten. Daarna worden andere ouders benaderd. Als ouder wordt u in principe níet ingedeeld in het groepje van uw kind, dit om verwarring te voorkomen. Soms is de relatie ouder/kind anders dan de relatie begeleider/kind.

inhoudsopgave

27. Bewegingsonderwijs

De kinderen van groep 1/2 hebben gemakkelijk aan te trekken gymschoenen voor het bewegingsonderwijs nodig. Deze gymschoenen moeten voorzien zijn van een goede, stevige zool (geen veter- of gladde balletschoenen). De gymschoenen (graag voorzien van naam in beide schoenen!) blijven in de groep in een bak. In principe kan elke kleutergroep eens per dag van de kleine gymzaal gebruik maken.

 

De kinderen van groep 3 t/m 8 nemen op de dagen dat zij gym hebben hun gymspullen, voorzien van naam, mee in een stevige tas of rugzak. Geen plastic tassen; die zijn niet duurzaam. De ouders wordt dringend verzocht er op toe te zien dat de kinderen geen sieraden dragen op die dagen. Sieraden kunnen ernstige verwondingen veroorzaken en helaas verdwijnen ze soms.

 

Douchen is verplicht (de groepen 3 na de kerstvakantie) na het gymmen (handdoek en badslippers meenemen). Mag uw kind absoluut niet douchen, dan is daarvoor een steekhoudende doktersverklaring noodzakelijk.

 

Nicolien Berkenbos is onze vakleerkracht bewegingsonderwijs.

 

Het gymrooster


Schooljaar 2016-2017

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
8.45-9.30 8 8.40-9.20 1/2A 8.30-9.15 7 8.40-9.20 1/2B 8.45-9.30 3B
9.30-10.15 6 9.20-10.00 1/2B 9.15-10.00 7 9.20-10.00 1/2C 9.15-10.00 3A
10.15-10.30 pauze 10.00-10.40 1/2C 10.00-10.45 6 10.00-10.40 1/2D 10.00-10.45 4
10.30-11.15 7 10.40-11.20 1/2D 10.45-11.30 8 10.40-11.20 1/2A 10.45-11.30 5
11.15-12.00 7 11.20-12.00 2,5A 11.30-12.15 8 11.20-12.00 2,5B 11.30-12.15 5/6
Middagpauze
13.00-13.45 5/6 13.00-13.45 3A            
13.45-14.30 5 13.45-14.30 3B            
14.30-15.15   14.30-15.15 4            

 


 

inhoudsopgave

28. Sportevenementen

We doen mee aan de avondvierdaagse in Nieuw-Sloten. De kinderen kunnen 5 of 10 kilometer wandelen. U kunt uw kind via school opgeven. U wordt hierover geïnformeerd via de Vlaamse Post. U bent zelf verantwoordelijk voor begeleiding.

 

Via Jump-in komen kinderen via school en verenigingen in aanraking met bijvoorbeeld squash, voetbal en american footbal. In eerste instantie onder schooltijd, later ook via naschoolse activiteiten en nog later wellicht direct bij de vereniging.

inhoudsopgave

29. Vlaamse Middagen/Schatkamer

De Vlaamse Middagen zijn bedacht door ouders in samenwerking met de school met de bedoeling om de betrokkenheid met de school op een leuke manier te vergroten door leuke en leerzame activiteiten te organiseren op vrijdagmiddag na schooltijd.

 

Meedoen voor ouders/bedrijven:

Ouders kunnen op verschillende manieren meedoen aan de Vlaamse Middagen. Wil je graag eens een activiteit organiseren, een kookles, muziekles, sportactiviteit of heb je een interessante werkomgeving?

Geef het door aan Kathy Harris of mail naar bredeschool@devlaamsereus.nl.

 

Daarnaast hebben we vaak begeleiders nodig voor de verschillende activiteiten. Bij het inschrijven zal dan ook aan je gevraagd worden of je kunt helpen.

 

Schatkamer

Wat is schatkamer?

Schatkamer biedt naschoolse activiteiten voor alle kinderen van groep 1 tot en met 8 op 40 basisscholen in Amsterdam Nieuw West. Zit je op een basisschool in Nieuw-West? Dan ben je welkom bij Schatkamer en kun je meedoen met de verschillende activiteiten!

 

Wat voor soort activiteiten zijn er precies te doen?

Schatkamer organiseert activiteiten op verschillende gebieden, de zogenaamde talentgebieden. Iedereen heeft wel talent voor iets en bij Schatkamer mag je dit helemaal zelf gaan ontdekken! Er zijn verschillende soorten activiteiten voor alle groepen, van creatieve en kunstzinnige tot sportieve activiteiten. Vind je het leuk om te dansen? Wil je weten hoe het is om achter de camera te staan? Of is koken misschien wel jouw hobby? Ontdek dus welk talentgebied het beste bij JOU past!

 

Voor meer informatie hierover, neem dan contact op met onze Brede School Coördinator Kathy Harris (bredeschool@devlaamsereus.nl).

inhoudsopgave

30. Schooltuinen

Zit uw kind in groep 6, dan gaat het vanaf januari naar de schooltuinen. In de maanden januari, februari en maart zijn er drie binnenlessen, waarin de kinderen leren over zaden, ontkiemen en grondsoorten. Er worden proeven gedaan en de kinderen leren de omgeving kennen met behulp van een speurtocht en plattegrond. In april krijgt uw kind een eigen stukje grond van ca. 3 x 2 meter. In een half jaar tijd leert het wat harken, zaaien, wieden, planten, poten en vooral oogsten is.Al na enkele weken wordt u verrast met de eigen oogst: snijbiet, diverse sla soorten, aardappel, uien, rode bieten, winterwortel, tuinbonen, aardbeien, maïs, zonnebloemen etc.

 

Deze lesactiviteit past uitstekend in het onderwijsconcept van De Vlaamse Reus. De kinderen werken duidelijk naar een product toe, raken sterk betrokken bij hun eigen tuintje en zullen deze ervaring van het bewerken van de grond niet snel vergeten. De schooltuinen vormen een prima uitgangspunt voor geschiedenis-, aardrijkskunde- en natuuronderwijs in de klas. Na de zomer wordt er verder geoogst en worden de tuinen klaargemaakt voor de volgende groepen 6. Dat betekent dat de kinderen na het overgaan naar groep 7 doorgaan tot het eind van het tuin seizoen, dus tot eind oktober. Vragen over de schooltuinen kunt u stellen aan de leerkrachten van groep 6.

inhoudsopgave

31. Samenwerking met externe instanties

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is gevestigd op:

Evertsweertplantsoen 3
1069 RK Amsterdam
E-mail: info@ggd.amsterdam.nl
www.ggd.amsterdam.nl

 

Het schoolteam van de JGZ bestaat uit:

Iris Bremer (schoolarts)
Leontine Mulder (schoolverpleegkundige)
Monique Vos: (doktersassistente)

 

JGZ zet zich in voor een gezonde ontwikkeling van alle kinderen in Amsterdam.
Het jaarprogramma van JGZ voor het basisonderwijs is als volgt:

 • Alle kinderen die op 31 december vijf jaar zijn, krijgen een preventief gezondheidsonderzoek wat uitgevoerd wordt op school door de doktersassistente. Zij haalt uw kind uit de klas en zal uw kind meten en wegen. Tevens zal zij een gehoor- en ogentest doen. Samen met de, door u ingevulde vragenlijst, beoordeelt de schoolarts of uw kind een vervolgafspraak krijgt op onze locatie.
 • Alle kinderen die op 31 december tien jaar zijn krijgen een preventief gezondheidsonderzoek wat uitgevoerd wordt door de schoolverpleegkundige. Vooraf wordt de ouders gevraagd een vragenlijst in te vullen en samen met uw kind krijgt u een uitnodiging om op school naar het spreekuur van de schoolverpleegkundige te komen. Daar zal uw kind ook gemeten en gewogen worden.

 

Naast dit standaardprogramma kan onderzoek van een leerling plaatsvinden op verzoek van leerling, ouder(s)/verzorger(s) of leerkracht. Als de schoolarts of -verpleegkundige het nodig vindt, krijgen sommige kinderen een extra controle.

 

Alle kinderen krijgen in het jaar dat zij 9 jaar worden, een oproep van JGZ voor herhalingsvaccinaties tegen bof, mazelen, rode hond (BMR-prik) en tegen difterie, tetanus, polio (DTP-prik).

 

De schoolarts of verpleegkundige neemt deel aan het zorgverbredingoverleg dat zes keer per jaar plaatsvindt op school. In dit overleg wordt met verschillende deskundigen over ontwikkelingsproblematiek gesproken. Uiteraard kunt u zelf het team schoolteam van JGZ in Slotervaart bellen als u vragen heeft met betrekking tot de gezondheid of het gedrag van uw kind.

inhoudsopgave

’t Kabouterhuis

MOC ’t Kabouterhuis is een instelling die zowel jeugdzorg als geestelijke gezondheidszorg biedt, met al bijna 66 jaar ervaring in het behandelen van gedrags- en ontwikkelingsproblematiek van kinderen en de begeleiding van ouders. Bij ’t Kabouterhuis wordt er multidisciplinair gewerkt door orthopedagogisch medewerkers, gezinsbegeleiders, gedragswetenschappers, kinderartsen, kinderpsychiaters, kinderfysiotherapeuten, logopedisten, psychotherapeuten en verpleegkundigen. ’t Kabouterhuis werkt met ons samen bij o.a.;

 • het verzorgen van een sociale vaardigheidstraining voor kinderen in de onderbouw.
 • scholing aan het onderbouwteam op het gebied van vaardigheden en theorie.
 • onderzoek en observatie van kinderen in de onderbouw die moeite hebben om zich in een onderbouwgroep te handhaven.

inhoudsopgave

ABC

ABC staat voor Amsterdams Begeleiding Centrum.

Het ABC verzorgt voor ons;

 • onderzoek bij kinderen die moeite hebben het reguliere aanbod in de klas te volgen. Soms resulteert dit in adviezen voor de basisschool om uw kind beter te begeleiden. Soms adviseert het ABC u uw kind aan te melden bij een school voor speciaal basisonderwijs, omdat uw kind daar de speciale zorg kan krijgen die een reguliere school niet bieden kan.
 • onderzoek en advies t.a.v. kinderen die aanvullend aan het reguliere lesaanbod gestimuleerd moeten worden (meerbegaafden).
 • scholing van het team op het gebied van onderwijsvaardigheden

inhoudsopgave

Samenwerkingsverband

De Vlaamse Reus is aangesloten bij Steunpunt Passend Onderwijs west (SPO-west). Deze instantie is medebepalend voor de zorg op school en eventuele verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs. www.spowest.nl

 

Ouder- en Kindteams

Heeft u als ouder een vraag over opgroeien en opvoeden, of maakt u zich zorgen over uw kind? U kunt voor tips, overleg en advies terecht bij ouder- en kindadviseur Carolien Ostermann. Zij werkt vanuit het Ouder- en Kindteam de Aker/Nieuw-Sloten en houdt spreekuur op onze school. In het Ouder- en Kindteam werken ouder- en kindadviseurs, jeugdpsychologen en jeugdartsen. Ook wordt de jeugdgezondheidszorg voortaan vanuit de Ouder- en Kindteams geboden.

 

Ouder- en kindadviseur op onze school

Iedere Amsterdamse basisschool heeft een vaste ouder- en kindadviseur, jeugdarts en jeugdpsycholoog. Aanspreekpunt is de ouder- en kindadviseur. U kunt bij Carolien terecht met uw vragen of zorgen over bijvoorbeeld pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar zij kan u ook tips geven om uw kind beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. De ouder- en kindadviseur is er ook om uw kind te helpen met tips, gesprekken of een training. Indien nodig kan zij de jeugdarts of jeugdpsycholoog uit het Ouder- en Kindteam inschakelen.

 

Goed bereikbaar: in de wijk en op school

Om goed bereikbaar te zijn voor ouders en kinderen, houdt de ouder- en kindadviseur spreekuur in de wijk en op school. Zij is onafhankelijk van school en gaat vertrouwelijk om met uw informatie. Als ouders het goed vinden werkt zij wel samen met school.

 

Contact

Ouder- en kindadviseur Carolien Ostermann is elke dinsdagochtend op de Vlaamse Reus. U kunt binnenlopen voor een afspraak of haar bereiken via:

Tel: 06-57829681
E-mail: c.ostermann@oktamsterdam.nl.

Meer informatie: www.oktamsterdam.nl

inhoudsopgave

De schooltandarts

De schooltandarts, Yves Siauta, streeft ernaar twee keer per jaar op school te komen. Met een formulier kunnen alle kinderen zich aanmelden. Zij worden vervolgens gecontroleerd en, indien nodig, behandelt.

 

Het staat de ouders vrij bij de behandeling aanwezig te zijn, maar in de meeste gevallen haalt de assistente de kinderen uit de klas. Voor de meeste kinderen is dit de normaalste zaak van de wereld, de tandarts hoort bij school.

 

De schooltandarts probeert de verzorging van het gebit te bevorderen en ook de school vindt de gezondheid van de kinderen belangrijk. Daarom wordt de ouders met klem verzocht gezond eten en drinken mee te geven. Zoetigheden en vet voedsel mogen op school niet genuttigd worden als pauzehapje.

 

Kinderen t/m 18 jaar zijn verzekerd tegen tandartskosten bij alle zorgverzekeringen.

 

De schooltandarts is te bereiken via:
Stichting Jeugdtandverzorging Amsterdam
Marius Bauerstraat 30
1062 AR Amsterdam
Tel: 020 616 63 32
E-mail: info@jtv-amsterdam.nl 
Website: www.jtv-amsterdam.nl

inhoudsopgave

32. Verlof en verzuim

Het kan voorkomen dat u buiten de vakanties en studiedagen voor uw kind extra verlof nodig hebt. Dit moet u aanvragen via een verlofverzoek formulier, dat u bij de administratie kunt halen, invullen en afleveren. De directie is gemachtigd om verlofverzoeken tot 10 dagen per schooljaar in bepaalde gevallen toe te staan. In alle andere gevallen worden zij ter beoordeling doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. De directie is niet gemachtigd verlof te verlenen voor dagen die aansluiten op de schoolvakanties. In deze gevallen wordt altijd contact opgenomen met de leerplichtambtenaar.

 

U moet het verlofverzoek altijd 6 weken van tevoren indienen. Dient u het verzoek later in, dan kunnen wij u niet garanderen dat u op tijd antwoord krijgt. Als uw kind verzuimt zonder dat u van de leerkracht of de directie toestemming heeft, dan wordt dat beschouwd als ongeoorloofd verzuim. De directie is verplicht om ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar melden.

Informatie over toegestaan verzuim vindt u op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord

inhoudsopgave

33. De leerplichtambtenaar

Gemeente Amsterdam Onderwijs en Jeugd, afdeling leerplicht
Jodenbreestraat 25
1011 NH Amsterdam
Tel: 020-2518010
E-mail: leerplicht@amsterdam.nl

 

Inspectie van het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl

 

Vragen over onderwijs?

Bel de onderwijsinformatielijn 0800 - 5010 (op schooldagen tussen 10.00 uur en 15.00 uur) of bezoek de website www.50tien.nl
Op deze website vindt u veel antwoorden op vragen en heeft u de gelegenheid om een vraag te stellen, die dan per e-mail wordt beantwoord.

 

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs
Tel: 0900 111 31 11

inhoudsopgave

34. Vakanties en vrije dagen

Vakanties schooljaar 2016-2017

Herfstvakantie 15-10-2016 t/m 23-10-2016
Kerstvakantie 24-12-2016 t/m 08-01-2017
Voorjaarsvakantie 18-02-2017 t/m 26-02-2017
Pasen 15-04-2017 t/m 17-04-2017
Koningsdag 27-04-2017
Aprilvakantie 22-04-2017 t/m 30-04-2017
Bevrijdingsdag 05-05-2017
Hemelvaartsdag 25-05-2017
Vrije dag (landelijk)
26-05-2017
Junivakantie 03-06-2017 t/m 11-06-2017
Zomervakantie 22-07-2017 t/m 03-09-2017

 

Studie- en schooladministratiedagen (alle kinderen vrij)

woensdag 16 november 2016 Studiedag team
vrijdag 23 december 2016 Studiedag team
maandag 30 januari 2017 Studiedag team
vrijdag 14 april 2017 Studiedag team
maandag 3 juli 2017 Studiedag team
vrijdag 21 juli 2017 Studiedag team
   

inhoudsopgave

35. Gebruik van videocamera

Op De Vlaamse Reus worden soms video-opnames gemaakt voor nascholing of interne begeleiding. De videobeelden zijn in principe bedoeld voor intern gebruik, namelijk ter professionalisering van de teamleden. Mochten de beelden ook buiten de school gebruikt worden, bijvoorbeeld op een externe studiedag, dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Ook wanneer er foto’s door anderen dan ouders of personeel worden gemaakt, wordt u gevraagd of u hier bezwaar tegen hebt.

inhoudsopgave

36. Waardevolle voorwerpen (kleding, sieraden en speelgoed)

Kinderen moeten zich kunnen bewegen, binnen en buiten. Daarbij gebeurt het wel eens dat hun kleding kapot gaat of vuil wordt. Dat is meestal niet met opzet en leerkrachten letten er ook zoveel mogelijk op. Echter, ongelukjes zijn niet altijd te voorkomen.

 

Daarom vragen wij u dringend uw kind geen dure kleding te laten dragen. Het dragen van dure sieraden wordt zeer afgeraden. Wie dat toch doet, doet dat op eigen risico. Speelgoed van thuis hoort in principe niet op school. Tenzij het met de leerkracht afgesproken is. Wie wel speelgoed meeneemt, duur of niet, doet dat op eigen risico.

 

Dit geldt ook voor andere (dure) voorwerpen die op eigen initiatief worden meegenomen. Mobiele telefoons zijn uit binnen schooltijd, tenzij hiervoor expliciet toestemming voor is gegeven door de leerkracht. Telefoons die toch aan zijn zullen worden ingenomen en kunnen door de ouders worden opgehaald op een door de leerkracht te bepalen moment.

inhoudsopgave

37. Aansprakelijkheidsverzekering

Stichting Openbaar Basis Onderwijs Westelijke Tuinsteden heeft voor al haar scholen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt zowel de school zelf als de mensen die voor de school actief zijn (personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Hier bestaan nog wel eens misverstanden over, daarom twee punten die wij extra onder de aandacht willen brengen.

 

Ten eerste is de school, niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat er tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Veel mensen denken dat dit wel zo is, maar dat is een misverstand. De school is pas schadeplichtig op het moment dat de school ook iets kan worden verweten. Dat geldt voor de school en daarmee ook voor de mensen die namens haar handelen, personeel en vrijwilligers. Het kan dus heel goed zo zijn dat iemand schade lijdt, maar dat er geen sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld als er tijdens de gymles een bal wordt geschopt. Deze komt op de bril van een leerling terecht en de bril is kapot. Deze schade valt niet onder aansprakelijkheidsverzekering, en wordt niet door de school of het schoolbestuur vergoed.

 

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Veroorzaakt een leerling gedurende schooltijd of een buitenschoolse activiteiten schade, dan is die leerling (of de ouders) daar in de eerste plaats zelf voor verantwoordelijk. Het is daarom van belang dat ouders/verzorgers zelf een verzekering hebben afgesloten.

 

Belangrijk: Het niet hebben van een dergelijke particuliere aansprakelijkheidsverzekering ontslaat de leerling of hun ouders/verzorgers niet van de plicht om de schade te vergoeden.

 

Als iemand de school (of het schoolbestuur) aansprakelijk wil stellen, dan moet dit altijd schriftelijk gebeuren.

inhoudsopgave

38. Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden verzameld (ook die uit de gymzaal). Wij bewaren gevonden kleding in ieder geval gedurende 6 weken. Voorafgaand aan de vakanties wordt de mogelijkheid geboden alle gevonden voorwerpen te bekijken. Dat is de laatste mogelijkheid om verloren gewaande spullen terug te krijgen

inhoudsopgave

39. Resultaten van het onderwijs

Hoewel het een momentopname is kunnen we toch melden dat de Cito-score boven het landelijk gemiddelde ligt.
We scoorden op een schaal van 512-550 dit jaar 538,2 terwijl het landelijk gemiddelde lag op 535,4.

 

De adviezen voor het voortgezet onderwijs waren als volgt verdeeld:

 • Basis beroeps onderwijs en kaderberoepsonderwijs 15% (voorheen VMBO)
 • Kader beroeps onderwijs 22% (hoger VMBO)
 • Gemengd theoretisch 29 % (voorheen MAVO)
 • HAVO 15%
 • VWO 15%

inhoudsopgave

40. Tot slot ………

 • Roken in de school is verboden.
 • We praten op rustige toon met elkaar.
 • In de school is Nederlands de taal waarin we met elkaar praten.
 • In het kader van de sociale functie van de school stellen we het zeer op prijs wanneer u uw mobiele telefoon niet in school gebruikt.
 • Fietsen van kinderen moeten in de fietsenrekken geplaatst worden.
 • Rond de school zijn voetpaden aangelegd. Op de voetpaden en stoepen mag dus niet gefietst worden.
 • Voor de veiligheid rond de school willen we het aantal auto’s beperken. Wij verzoeken u dan ook de kinderen zoveel mogelijk lopend of per fiets naar school te brengen.
 • Als u toch met de auto komt, parkeer dan alleen op die plekken waar het is toegestaan.

 

Het team van De Vlaamse Reus wenst ouders en kinderen een fijn en leerzaam schooljaar!

inhoudsopgave

 

Meer informatie: