Ouderparticipatie

 

Voorlezen tijdens de inloop in de onderbouwDe betrokkenheid van ouders bij de school is van groot belang. Niet alleen voor de organisatie van de school zelf, maar vooral ook als stimulans voor de kinderen. De Vlaamse Reus wil een ‘tweede thuis’ zijn voor kinderen.

Goede communicatie essentieel

Daarom is een goede communicatie tussen ouders en school een voorwaarde. Het is belangrijk om elkaar te vinden wanneer er vragen zijn of kritiek is. Het is altijd mogelijk om met leerkrachten of directie een afspraak te maken als u iets te bespreken heeft. Met vroegtijdige op- of aanmerkingen kunnen irritaties of problemen sneller worden opgelost.

 

Ouders én school voelen zich dan ook samen verantwoordelijk voor het wel en wee van de kinderen. De belangstelling van ouders voor het onderwijs aan de kinderen is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling.

 

>> Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad belangrijk orgaan in de schoolMeebeslissen en meedenken door ouders is op de basisschool een heel gewone zaak. Terecht ook, want u wilt tenslotte dat uw kind goed onderwijs krijgt en naar een school gaat die goed bij uw kind past. Meebeslissen en meedenken is zelfs wettelijk geregeld in de ‘Wet op de Medezeggenschap Onderwijs’. Deze wet zegt dat er op iedere school een medezeggenschaps-raad (MR) moet zijn. In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders en van het team. De MR heeft een aantal in de wet genoemde taken en bevoegdheden en is daarnaast bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Tot de taken van de MR behoren o.a. het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school, het waken voor discriminatie, het bevorderen van gelijke behandeling in gelijke gevallen.

 

De medezeggenschapsraad van De Vlaamse Reus vergadert in principe één keer per zes weken. De vergaderingen zijn openbaar, maar in bepaalde gevallen kan een gesloten vergadering worden gehouden, bijv. wanneer er over personen wordt gesproken. Mocht u vragen, ideeën of kritiek hebben, dan kunt u hierover contact opnemen met één van de leden van de MR; de namen van deze leden worden in de schoolagenda gepubliceerd. Na de verkiezingen worden de nieuwe leden in de Vlaamse Post bekend gemaakt. Ook de vergaderdata worden in de Vlaamse Post aangekondigd. De vergaderingen worden in het hoofdgebouw gehouden, beginnen om 19.30 uur en sluiten om 21.30 uur.

 

 

Wilt u als ouder meebeslissen en meedenken over het onderwijs dat uw kind krijgt op de Vlaamse Reus? Iets op de agenda zetten van de MR of meer informatie over een bepaald onderwerp?
Mail dan naar mr@devlaamsereus.nl

>> Ouderraad

De ouderraadOuders kunnen niet alleen in de MR actief zijn, maar ook in de ouderraad (OR). De ouderraad heeft een hele belangrijke functie binnen de school. De leden helpen bij het organiseren van allerlei activiteiten tijdens en buiten schooltijd. U kunt daarbij denken aan sportevenementen (zoals de sponsorloop en de avondvierdaagse), feesten (zoals het kerst- en sinterklaasfeest, maar ook het suiker- en lentefeest) en het afscheid van groep 8. Ook de schoolfotograaf wordt geregeld door de ouderraad evenals diverse teams, zoals het klussenteam, het veegteam, het luizenteam e.a.

 

Algemene ouderavond

Eén keer per jaar wordt door de ouderraad de Algemene Ouderavond belegd, waarop aan alle ouders verantwoording wordt afgelegd over de activiteiten en de besteding van de financiën. Op deze avond worden ook nieuwe plannen voorgelegd en suggesties in overweging genomen. De ouderraad kan veel hulp gebruiken van andere ouders; Als iedere ouder íets doet, komt het werk niet steeds op dezelfden neer.

De Algemene Ouderavond vindt in 2018 plaats op dinsdag 18 september, inloop vanaf 19.00 uur.

 

Meedoen?

Wilt u als ouder ook iets betekenen voor school?
Mail dan naar or@devlaamsereus.nl

>> Verkeersouders

De verkeersouders zijn een groep enthousiaste ouders, inclusief een zeer betrokken oma met een schoolgaand kleinkind, van de Vlaamse Reus.

 

Ons doel is de veiligheid rondom de school te bevorderen, daar waar zich verkeersonveilige situaties kunnen voordoen. Denkt u daarbij aan de de gebruikelijke oversteekplaatsen, de kruisingen rondom de school, langs de groenstrook naast de school en de Bocholtstraat. Vanuit Veilig Verkeer Nederland (VVN) worden wij bijgestaan met raad en advies. Daarnaast proberen wij bepaalde acties op het gebied van veiligheid te organiseren met VVN. Wij zijn als groep door VVN verzekerd. Dit geldt ook in het geval wij met schoolkinderen activiteiten organiseren buiten de school op het gebied van verkeersveiligheid. Wij hebben en onderhouden goed contact met de buurtregisseur van de politie, de schooldirecteur en de verkeersdeskundige van het stadsdeel.

 

Wat doen we?

We houden zoveel mogelijk op bepaalde dagen en tijdstippen, toezicht rondom de school op bepaalde plekken. Daarbij zijn wij herkenbaar aan de gele hesjes met het opschrift Verkeersouder. Wij delen kaarten uit aan ouders/anderen die hun auto op een onveilige plek of manier parkeren, waardoor een veiligheidsrisico kan ontstaan. Wij spreken ouders/anderen aan op hun verkeersgedrag. Daarbij al dan niet ondersteund door de buurtregisseur van de politie. De politie treedt vaak op op basis van onze meldingen, maar ook periodiek vanuit hun eigen verkeerstoezicht. Met als gevolg dat er al flinke geldboetes zijn uitgedeeld.

 

Aan het begin van elk schooljaar ondersteunen wij de campagne van VVN: 'Wij gaan weer naar school'. Daarbij wordt door ons o.a. informatie verspreid. Elk jaar ondersteunen wij de verkeersles 'dode hoek' voor de groepen 7/8. Daarbij krijgen de kinderen een dagdeel theorie over de gevaren en bijzonderheden van met name vrachtwagens en een dagdeel praktijkles rondom rondom en in de vrachtwagencabine. Deze les wordt altijd goed ontvangen en de kinderen vinden het leerzaam.

 

Het Vlaams Verkeer

Het Vlaams Verkeer is het informatiebulletin van de verkeersouders en verschijnt zo'n 1 à 2 keer per jaar. Hierin vindt u allerlei nuttige tips wat beteft verkeersveiligheid, parkeren en andere praktische zaken

>> Klassenouders

De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen. Het doel van de klassenouder is om de samenwerking en communicatie tussen de ouders en de groepsleerkracht te bevorderen.

 

Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, excursies of uitstapjes, de verjaardag van de groepsleerkracht enzovoorts.

 

De klassenouder kan daarbij de groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen nemen, bijvoorbeeld het benaderen van ouders om te helpen, of het indelen van ouders die zich hebben aangeboden om te helpen. Daarnaast ondersteunt de klassenouder de ouderraad met de werving van hulpouders.