OntwikkelingsGericht (OGO)

OntwikkelingsGericht (OGO)

Ontwikkelingsgericht Onderwijs is er altijd op uit de mogelijkheden waarover kinderen al beschikken systematisch uit te breiden; de leerkracht observeert en registreert wat een kind zelf al kan of weet en gaat na waar het de hulp van de leerkracht bij nodig heeft.

Ontwikkeling is een proces van twee kanten
Kinderen hebben een eigen ontwikkelingskracht en zijn tegelijkertijd afhankelijk van de invloed van de omgeving, met name de volwassenen (op school de leerkracht). Een kind kan heel goed aangeven wat het zelf belangrijk vindt om te leren; daarnaast heeft ook de leerkracht zijn bedoelingen en die probeert hij zoveel mogelijk te laten aansluiten bij wat het kind interesseert.

Kinderen verschillen onderling in ontwikkelingsmogelijkheden, ontwikkelingstempo en in behoefte aan ondersteuning bij ontwikkeling en leren. Daarmee wordt binnen De Vlaamse Reus rekening gehouden.

Werken en leren rondom thema's
Ontwikkeling en leren vinden plaats op basis van activiteiten en inhouden die voor kinderen persoonlijk zinvol zijn en betekenis hebben of kunnen krijgen. Er wordt daarom veel thematisch gewerkt rond onderwerpen die de kinderen zelf belangrijk vinden. 

Ontwikkeling is sociaal-cultureel bepaald
Kinderen leren door deelname aan de sociaal-culturele wereld. In de maatschappij moet het kind leren deelnemen, zich vrij bewegen en zich ontplooien. Die omgeving wordt op o.g.o. scholen zoveel mogelijk nagebootst, er wordt zoveel mogelijk met echt materiaal in een echte omgeving gewerkt en gespeeld (postkantoor, winkel, restaurant, trein, enz.) 

Door overleg en samenwerking leren kinderen veel van elkaar
Ontwikkeling en leren worden bevorderd als leerkrachten zich opstellen als (meer wetende) partner van kinderen en die elementen van activiteiten voor hun rekening nemen die een kind nog niet zelfstandig kan; een kind kan bijvoorbeeld een boek maken als het nog niet kan schrijven. Als een kind dat graag wil, kan het aan de leerkracht het verhaal precies vertellen, de leerkracht schrijft het dan samen met het kind op.

Ontwikkeling en leren veronderstellen altijd interactie en communicatie
Daarom zijn sociale en communicatieve situaties noodzakelijk. Een kind leert niet in zijn eentje, het leert door met anderen over allerlei zaken te praten, dingen uit te proberen met en zonder hulp van een ander. Op school kan een kind dat met de leerkracht doen, maar kinderen kunnen ook veel van elkaar leren. 

De kernwaarden die wij belangrijk vinden vanuit het OGO onderwijs zijn: zelfvertrouwen, emotioneel vrij zijn en nieuwsgierig zijn en blijven. Kinderen met deze kernwaarden komen tot leren.

 

Doelen Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Brede ontwikkeling
Actief zijn en initiatieven nemen; communiceren; uiten en vormgeven; samen spelen en samen werken; voorstellingsvermogen, creativiteit; verkennen van de wereld; reflecteren op het eigen gedrag; redeneren en probleemoplossen; zelfsturing; zelfstandigheid.

Kinderen moeten het gevoel hebben zelf competent te zijn en moeten zich niet afhankelijk van anderen opstellen. Dit kan niet zonder, maar wel samen met anderen.

Specifieke kennis en vaardigheden
Grove en fijne motoriek; waarnemen en ordenen; woorden en begrippen; gereedschappen en technieken; sociale relaties; schematiseren en symboolvorming; geschreven en gedrukte taal; hoeveelheden en bewerkingen.

Specifieke kennis en vaardigheden zijn voorwaarden om je goed te kunnen ontwikkelen.

Hoe willen we dat bereiken?

Het ontwikkelingsproces kent geen leeftijdsgebonden overgangsmomenten, zeker niet in de periode van vier tot acht jaar. Daarom wordt de onderbouw van de basisschool als een geheel gezien. De stimulering van de ontwikkeling van het kind gebeurt - doelbewust en systematisch - vanuit de spelactiviteit naar de leeractiviteit en het leermotief.

In de onderbouw gaat het om vijf kernactiviteiten:

Spelactiviteiten
Van manipulerend spel (alle mogelijkheden met je handen verkennen) en een eenvoudig rollenspel (ik ben de vader, ik ben de chauffeur, enz.) , tot thematisch rollenspel (in het postkantoor ben jij de loketbeambte, en jij de klant en ik ben de postbode; we hebben allemaal onze eigen taken zodat ons spel zo echt mogelijk lijkt), en regelspel (voor dit spel stellen we samen bepaalde regels op zodat het goed verloopt en iedereen weet waar hij zich aan te houden heeft).

Constructieve activiteiten
Beeldend, bouwend en construerend spel en werk met bouwmateriaal, verbruiksmateriaal, spelmateriaal, beeldende middelen, plattegronden en schematische weergaven.

Gespreksactiviteiten
Interactie en communicatie in kleine groepen, in kleine kring, tijdens activiteiten in de groepskring.

Lees- en schrijfactiviteiten
Krabbelboodschappen tijdens spel, taaltekenen, boeken en prentenboeken lezen, teksten maken, gedichten en verhalen maken, corresponderen.

Wiskundige activiteiten
Op maat maken, wegen, afstanden schatten, hoeveelheden bepalen, tellen, aantallen noteren.

In de midden- en bovenbouw worden deze activiteiten volgens dezelfde uitgangsprincipes verder uitgebouwd.

Meer informatie

Terug

Hechtelstraat 49

1066 KK Amsterdam

020 3468400

info@nulldevlaamsereus.nl